Voer kirke


Når man med Grundtvig synger: "Tusind år stod Kristi kirke", er man måske for Voer Kirkes vedkommende nærmere den bogstavelige sandhed, end man umiddelbart aner; thi ved en stiftsinddeling omkring 1060 oprettedes Vendsyssel stift (Vendsyssel og Thy), og i 1070 kunne Adam af Bremen fortælle, at der var ca. 75 - 100 trækirker i dette stift. I de samme landsdele findes i dag 216 kirker og med vor nuværende viden om disses alder og historie, vil man ved sammenligning mellem tallene fra 1070 og fra 1990 samt almindelig brug af udelukkelsesmetoden finde 'en til vished grænsende sandsynlighed' for det rigtige i denne foranstående 'anelse'. 

Anderledes sikkert er det, at midt i Voer sogn på en højde i det svagt kuperede terræn, der hæver sig lidt over de omliggende strækninger, blev omkring 1150 den nuværende kirkebygning (kirkeskibet) opført af hugne granitkvadre i romansk stil, stram og enkel i linjer og ren i flader, hvilket rummet i den oprindelige mandsdør og den tilmurede kvindedør i nordmuren sammen med det tilmurede vindue viser os; døbefonten var der dengang - alt andet er af senere dato. 
  

I 250 år stod denne bygning uantastet, indtil forskellige ejere af Voergård efter 1400-tallet gennem flere gennemgribende om- og tilbygninger har forandret den til en af Vendsyssels ejendommeligste kirkebygninger


Renovering af kirken

Voer Kirke har i perioden april 2005 og et år frem gennemgået en total renovering af den indre del af kirken. Kirken står nu lys og indbydende med friske nye farver. Alt historisk inventar er frisket op og fremstår mere klart end tidligere. Desuden er alle de tekniske installationer gennemgået og om nødvendigt fornyet. Gulvet i koret er hævet 10 cm. hvorved der nu undgåes et trin ned fra våbenhuset til skibet og et trin mindre op i koret. Kirken er dermed gjort mere handicapvenlig. 

Renoveringen blev nødvendig, da menighedsrådet konstaterede, at en af hvælvingerne i koret slog alvorlige revner. Da man gik revnen nærmere efter, konstaterede man med hjælp af fagfolk, at hele gavlen mod øst havde sat sig og i værste fald ville falde ud. Da den indvendige del af kirken ikke er sat i stand siden 1942, besluttede menighedsrådet også at renovere her.

Arbejdet, der er udført, er stabilisering af korets vægge, reparation og kalkning af kirkens indvendige vægge, udskiftning af teglgulv i skibets midtergang og i våbenhuset, installering af nyt varmeanlæg,

renovering af kirkens el-installationer, istandsættelse af kirkens altertavle og istandsættelse af korets kalkmalerier. Renoveringen er kostede i alt kr. 4.036.698,76.  Heraf har Augustinus Fonden og A.P.

Møller og hustrus fond til almene formål dækket omkostningerne til renovering af altertavle og

kalkmalerier.

Billeder fra renoveringen

Gudstjenester i Voer kirke

Arrangementer i Voer kirke